Privacy statement

In het privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

The Employment Group (“TEG”, “wij”, “ons”) is een innovatief platform bestaande uit specialistische bedrijven in de staffing industrie: Voort, koen, Faber en Cottus. De bedrijven focussen zich op het verbinden van professionals of vakmensen aan opdrachtgevers in specifieke marktsegmenten. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel.

Wij wijzigingen deze privacy statement van tijd tot tijd. De meest recente privacy statement kun je vinden op al onze websites. Deze versie is van augustus 2021.

Op wie is deze privacy statement van toepassing?

Deze privacy statement is van toepassing op:

 • sollicitanten;
 • (potentiële) kandidaten;
 • zzp-ers;
 • flexwerkers;
 • professionals;
 • contactpersonen van zakelijke relaties;
 • contactpersonen van opdrachtgevers of klanten;
 • personen die anderszins gebruik maken van onze dienstverlening;
 • personen die een van onze websites bezoeken: employmentgroup.nl, koen.com, faberpersoneel.nl, voort.nl, voort.com en cottus.nl;
 • personen die onze nieuwsbrief ontvangen;
 • personen die contact met ons hebben per e-mail, telefoon of via het contactformulier op een van onze websites;
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

Welke begrippen worden er in deze privacy statement gebruikt?

In deze privacy statement wordt verstaan onder:

persoonsgegevens: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te herleiden is, zoals identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over jouw apparaten en online gedrag;

verwerking/verwerkt: iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen;

(U)AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende uitvoeringswet (UAVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij kunnen de volgende (categorieën) van persoonsgegevens verwerken van sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, professionals en personen die anderszins gebruikmaken van onze dienstverlening:

Bij inschrijving (indien je nog niet voor ons hebt gewerkt) via onze websites, per telefoon of per e-mail

 • NAW en contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, (e-mail) adres, telefoonnummer) zoals door jou verstrekt;
 • CV;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • motiveringsbrief;
 • diploma’s, certificaten;
 • beoordelingen en evaluaties;
 • gegevens over testen of games, opleidingen en trainingen;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (o.a. met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres);
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening (o.a. sollicitatiegesprek aantekeningen, looninschaling);
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Bij aangaan arbeidsovereenkomst (indien je voor ons gaat werken, werkt of hebt gewerkt)

In aanvulling op de persoonsgegevens die wij bij de inschrijving hebben kunnen verwerken, kunnen wij nog de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • gegevens uit het identiteitsbewijs zoals geboortedatum – en plaats, burgerlijke staat, nationaliteit en BSN-nummer, verblijfsvergunning, werkvergunning;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummer;
 • VOG;
 • andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wij kunnen de volgende (categorieën) van persoonsgegevens verwerken van (contactpersonen van) zakelijke relaties, opdrachtgevers en/of klanten:

 • NAW en contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, (e-mail) adres, leveringsadres telefoonnummer) zoals door jou verstrekt;
 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (o.a. met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres);
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening;
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Wij kunnen de volgende (categorieën) van persoonsgegevens verwerken van derden (zoals de overige personen waar wij contact mee hebben):

 • NAW en contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, (e-mail) adres, leveringsadres telefoonnummer) zoals door jou verstrekt;
 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (o.a. met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres);
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening;
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen uit de AVG en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. wanneer jij toestemming hebt gegeven.

Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

Wij vermelden per doel op welke van de hiervoor genoemde grondslagen de verwerking plaatsvindt.

 • om de gevraagde diensten (o.a. bemiddeling, tewerkstelling, uitzending, detachering, payroll, werving, selectie) te kunnen verlenen;

overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

 • voor het bijhouden van onze administratie;

wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

 • om contact met jou te onderhouden (o.a. communicatie en identificatie);

overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derde partijen.

Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:

 • bedrijven die deel uitmaken van TEG;
 • aan TEG gelieerde rechtspersonen;
 • leveranciers en onderaannemers “verwerkers” (o.a. hosting- en softwareleveranciers);
 • onze (potentiële) opdrachtgevers en klanten;
 • derden die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (onder andere coaches);
 • pensioenfonds;
 • bedrijfsarts;
 • verzekeraar;
 • leasemaatschappij;
 • auditors, in verband met certificeringsdoeleinden;
 • andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders.

Wij verstekken jouw persoonsgegevens niet aan andere (categorieën) van ontvangers, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden, wanneer op ons een wettelijke verplichting rust of wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als “verwerkers” in de zin van de AVG, sluiten wij met deze ontvangers verwerkersovereenkomsten.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dragen wij zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

Websites van derden

Onze websites bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan het toepasselijke privacy beleid van die derden te raadplegen.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden van misbruik hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden.

Meer specifiek betekent dat het volgende:

voor sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, professionals en personen die anderszins gebruikmaken van onze dienstverlening die nog niet voor ons hebben gewerkt:

 • zolang wij voor jou onze dienstverlening uitvoeren, bewaren wij jouw persoonsgegevens. Je kunt je altijd uitschrijven. Na uitschrijving zullen wij jouw gegevens binnen vier weken uit onze systemen verwijderen.

voor sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, professionals en personen die anderszins gebruikmaken van onze dienstverlening die voor ons gaan werken, werken of hebben gewerkt:

 • wij bewaren jouw persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van jouw dienstverband.
 • sommige persoonsgegevens dienen wij op grond van (belasting)wetgeving langer te bewaren, namelijk 5 respectievelijk 7 jaar.

voor derden (zoals de overige personen waar wij contact mee hebben, inclusief contactpersonen van zakelijke relaties):

 • wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als het nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.

Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Privacyrechten

Jij hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

 1. het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 2. het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen of te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 4. het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 5. het recht om te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan een derde (‘het recht op dataportabiliteit’);
 6. het recht op verwijderding van jouw persoonsgegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 7. het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken indien de verwerking op basis van jouw toestemming is gebaseerd. Hieronder valt ook het recht om je af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van jouw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking onveranderd.

Om jouw rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen via: privacy@employmentgroup.nl

In beginsel informeren wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek of wij aan het verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen worden verlengd met twee maanden. Over een dergelijke verlening zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij jou hierover informeren.

Ter voorkoming dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

TEG is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. TEG is de juridische entiteit The Employment Group B.V. en alle bedrijven die deel uitmaken van TEG en/of aan haar gelieerd zijn.
Onze contactgegevens zijn de volgende:

The Employment Group B.V.
Heideweg 2
3829MN
Hooglanderveen

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@employmentgroup.nl

Als je een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij er samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.